Επιμήκυνση έξι μηνών στην αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο οδοποιίας του Δήμου Καρδίτσας

Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο οδοποιίας του Δήμου Καρδίτσας λόγω του «Ιανού» μέχρι την 1η Μαΐου του 2023 ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας (μειοψήφισαν οι κ.κ. Μπακαλάκου και Κρανιάς).

Η υπογραφή του συμφωνητικού για το έργο έγινε την 1/11/2021 και η προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν μέχρι την 1/5/2022. Με την υπ’ αριθμ. 434/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράτασης προθεσμίας μέχρι τις 1/11/2022. Τώρα δινεται νέα παράταση έξι μηνών μέχρι την 1/5/2023.

Η παράταση δίνεται μετά από αίτημα του αναδόχου, ο οποίος έκανε χρηση του νέου Νόμου Ν 4938/6-6-22, άρθρο 153 παρ. 1Α, σύμφωνα με τον οποίο κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Ο  συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.572.678,39 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ.