Το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν για την επέκταση του κανονισμού για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την Covid-19. Ο κανονισμός θα παραταθεί κατά ένα έτος, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023. Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες της ΕΕ, καθώς και όσοι από τρίτες χώρες είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid για ταξίδια εντός της Ένωσης σε κράτη-μέλη όπου απαιτούνται αυτά τα ταξιδιωτικά πιστοποιητικά. Εάν το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας, ο κανονισμός μπορεί επίσης να καταργηθεί νωρίτερα.

Εκτός από την παράταση, οι συννομοθέτες συμφώνησαν επίσης στα εξής:

υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει λεπτομερή έκθεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η έκθεση αυτή θα μπορούσε να συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέψουν μια νέα αξιολόγηση της ανάγκης κατάργησης ή διατήρησης του πιστοποιητικού, ανάλογα με τις εξελίξεις στην κατάσταση της υγείας·
τη διευκρίνιση ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να αντικατοπτρίζουν όλες τις χορηγούμενες δόσεις· ανεξάρτητα από το κράτος-μέλος στο οποίο οι άνθρωποι έλαβαν τον εμβολιασμό τους·
τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ανάρρωσης μετά από τεστ αντιγόνου·
την επέκταση του εύρους των εγκεκριμένων τεστ αντιγόνου που χρησιμοποιούνται για να πληρούν τις προϋποθέσεις για πιστοποιητικό COVID-19·
τη δυνατότητα να επιτραπεί η έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού σε άτομα που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές.