Νέα παράταση, η 15η στη σειρά, δόθηκε κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο υποέργο 1 «αποθήκευση και επεξεργασία νερού» του έργου της ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου.

Η παράταση έχει εξάμηνη διάρκεια έως τις 31-12-2022 για την κατασκευή και τις 30-06-2023 για την δοκιμαστική λειτουργία. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση- τεκμηριωση της διευθύνουσας υπηρεσίας, για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση και δοκιμαστική λειτουργία του υποέργου πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες και η δοκιμαστική λειτουργία του δεύτερου υποέργου 2 που αφορά τα δίκτυα και εγκαταστάσεις μεταφοράς και διανομής νερού. Η λήξη των δοκιμών στο υποέργο 2 έχει οριστεί στις 31-12-2022.
Η Εισηγήτρια του θέματος κ. Πετσιά Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Καρδίτσας αναφέροντας το ιστορικό του έργου επισήμανε: Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν 24 μήνες (18μήνες για την κατασκευή και 6μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως 22-08-2017 για την κατασκευή και 22-02-2018 για την δοκιμαστική λειτουργία. Με τις αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκαν συνολικά παρατάσεις της περάτωσης εργασιών έως τις 30-05-2022 για την κατασκευή και έως τις 30-11- 2022 για τη δοκιμαστική λειτουργία. Με την από 07-06-2022 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος του έργου ζητεί 15η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31-12-2022 για την κατασκευή και την 30-06-2023 για την δοκιμαστική λειτουργία. Με το 228289/08-06-2022 έγγραφο η Δ/νουσα Υπηρεσία ζήτησε από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ την προέγκριση παράτασης προθεσμίας 31 Δεκεμβρίου 2022 για την κατασκευή και την 30 Ιουνίου 2023 για την δοκιμαστική λειτουργία. Με την αρ. πρωτ. 7567/02-07-2022 η ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ έδωσε την σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ως 30 Ιουνίου 2023 (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας).
Στην τεκμηρίωσή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία σημειώνει:
Για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου απαιτηθήκαν χρόνοι που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου, ως εξής:

1. Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνεται εκτός από το έργο του θέματος και η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής ύδατος στους 39 οικισμούς της Ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας (υποέργο 2) τροφοδοτούμενα από τις εγκαταστάσεις της παρούσας εργολαβίας. Έτσι για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του ΔΠΝ είναι απαραίτητη η παροχέτευση του επεξεργασμένου νερού στο υπόψη κατάντη

δίκτυο στο οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτροδοτήσεις – ρυθμίσεις – διασυνδέσεις των σταθμών ελέγχου και εν συνόλω δοκιμές

2. Για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση και δοκιμαστική λειτουργία του ΔΠΝ πρέπει να

ολοκληρωθούν οι εργασίες και η δοκιμαστική λειτουργία του υποέργου 2. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη η παράταση των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση των δοκιμών του

υποέργου 2 (31-12-2022).