Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά εγκρίνοντας το πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Τρίτσης».

Κύριος στόχος είναι με τα “έξυπνα υδρόμετρα” να περιοριστει η σπατάλη νερού μέσω διαρροών στο δίκτυο, η προστασία του περιβάλλοντος, η καταγραφή των πραγματικών καταναλώσεων των δημοτών και συνεπώς η εξάλειψη αδικιών και, εν κατακλείδι, η βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας τόσο σε ποιότητα όσο και σε ταχύτητα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»