«Ιανός» Καρδίτσα: Προθεσμία τριών μηνών για αίτηση έκδοσης βεβαίωσης περαίωσης εργασιών επισκευής και χορήγησης β' δόσης στεγαστικής συνδρομής

Απόφαση για την προθεσμία υποβολής αίτησης που αφορά την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ) για κτίρια πληγέντα από τον «Ιανό» υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης.

Η απόφαση που πήρε ΦΕΚ, αφορά τις περιπτώσεις που η μελέτη έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία και η ισχύς της Άδειας Επισκευής έχει λήξει.
Συγκεκριμένα η αποφαση του Υφυπουργού αναφέρει: «επειδή:
– Έχουν εκδοθεί άδειες επισκευής των οποίων η μελέτη έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, η ισχύς τους έχει λήξει και οι δικαιούχοι δεν έχουν αιτηθεί εντός της ισχύος, την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και τη χορήγηση της Β’ δόσης Σ.Σ., αποφασίζουμε:

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ.), για την υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο για έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ. σε κτίρια πληγέντα από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63Τεύχος B’ 12/09.01.2023 Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις άδειες επισκευής που έχουν εκδοθεί με μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, οι οποίες έχουν λήξει ή θα λήξουν εντός της προαναφερόμενης οριζόμενης προθεσμίας και ο δικαιούχος δεν αιτήθηκε εμπρόθεσμα την έκδοση

Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών Επισκευής και χορήγησης Β’ δόσης Σ.Σ.

Η εν λόγω αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) του δικαιούχου, ότι οι εργασίες επισκευής περαιώθηκαν εντός της ισχύος της Άδειας Επισκευής.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης της».