Και με την «βούλα» αυξάνεται στις 3,5 ώρες η καζανιά για τους διήμερους αποσταγματοποιούς

Μετά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν σε εκπροσώπους διήμερων αποσταγματοποιών από τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, για αύξηση του χρόνου μιας μεμονωμένης απόσταξης (καζανιάς) στις τρεισήμισι ώρες, η υπόθεση διευθετήθηκε με έκδοση σχετικής τροποιητικής απόφασης.

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό Α.1130/2022, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5150/04-10-2022, στην υπό στοιχεία Α.1102/27.07.2022 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τον υπολογισμό της ποσότητας προϊόντος απόσταξης που θα παραχθεί από τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και την επ’ αυτής επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.2960/01 λαμβάνεται υπόψη ότι:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) της υποπαρ. 2 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, από 100 χιλιόγραμμα στεμφύλων παράγονται 7,5 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης κατ’ ανώτατο όριο. Η μέγιστη ποσότητα στεμφύλων που δύναται να τύχει απόσταξης, υπολογιζόμενη με βάση την ανώτατη χωρητικότητα του άμβικα και το μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο για την απόσταξη, δεν υπερβαίνει τα 5.500 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

β) από 100 χιλιόγραμμα ενεχόμενου σακχάρου (εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων – απόσυκων παράγονται 52,14 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης. Η μέγιστη ποσότητα σακχάρου (εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων – απόσυκων που δύναται να τύχει απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 959 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

γ) Ο συντελεστής απόδοσης των οινοποιήσιμων σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών.

Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη ποσότητα σταφυλιών που δύναται να τύχει απόσταξης, δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καθορίζει, ανάλογα με την παραγωγή και την ποσότητα των πρώτων υλών που δηλώνονται, τον χρόνο απόσταξης για κάθε παραγωγό, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος μιας μεμονωμένης απόσταξης (καζανιάς) είναι τρεισήμισι (3,5) ώρες και ότι ο άμβικας πληρούται με την προς απόσταξη πρώτη ύλη σε ποσοστό 77% της χωρητικότητάς του. Ο προσδιοριζόμενος με τον τρόπο αυτό συνολικός χρόνος απόσταξης αναγράφεται στη χορηγούμενη άδεια απόσταξης».

Επίσης, σημειώνεται πως «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 3η Οκτωβρίου 2022 και καταλαμβάνει και αποστάξεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια απόσταξης και θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και έπειτα».