Ανάδοχος για το έργο του τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μουζακίου

    Τον ανάδοχο για το έργο της προμήθειας εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος- τηλεχειρισμός) παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών και λειτουργικών παραμέτρων κεντρικού συστήματος τροφοδοσίας δικτύου ύδρευσης, ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

    Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών η επιτροπή ενέκρινε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων το Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών.
    Πρόκειται για τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΕΛΚΕΡ Ι.Κ.Ε.» ο οποίος κατέθεσε συνολική οικονομική προσφορά για το σύνολο του προϋπολογισμού στην τιμή των 4.724.700 ευρώ