Μελέτες για την κατασκευή δύο γεφυρών στη Λ. Πλαστήρα ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καρδίτσας

Τις μελέτες για δύο έργα κατασκευής γεφυρών στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ενέκρινε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας.

Η πρώτη μελέτη αφορά την κατασκευή γέφυρας στον ποταμό Καριτσιώτη, προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ αποτελούμενη από τα εξής τεύχη:
α) Τεχνική Περιγραφή
β) Τιμολόγιο Μελέτης
γ) Προϋπολογισμός Μελέτης
δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Επίσης η Διεύθυνση ενέκρινε τη μελέτη του έργου κατασκευής γέφυρας στην τοπική κοινότητα Φυλακτής, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ αποτελούμενη από τα εξής τεύχη:
α) Τεχνική Περιγραφή
β) Τιμολόγιο Μελέτης
γ) Προϋπολογισμός Μελέτης
δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων