Μελέτη ανύψωσης φρεατίων δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό του Μουζακίου

Στην έγκριση της μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο «ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 13.000 ευρώ
προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Παράλληλα ενέκρινε την υλοποίηση του έργου με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.