Μουζάκι: Ανασυνταγμένη τεχνική μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του νέου κλειστού Γυμναστηρίου

Tην ανασυνταγμένη τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 560.000 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Ανάδοχος για το έργο θα προκύψει με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού.