Στον ορισμό τεσσάρων Αντιδημάρχων στο Δήμο Μουζακίου προχώρησε με ισάριθμες αποφάσεις ο Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης.

Αναλυτικά οι αποφάσεις αναφέρουν:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ.Γεώργιο Παπακώστα ως Αντιδήμαρχο του Δήμου
Μουζακίου
, με θητεία από 05102022 μέχρι 04102023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.
Κατά τόπον Αντιδήμαρχο:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη  δημοτική
ενότητα Μουζακίου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα Μουζακίου.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
Μουζακίου, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μουζακίου.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας
Μουζακίου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
2.
Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

Την ευθύνη για τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)

Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου του Δήμου.
Την ευθύνη για τα θέματα προβολής και Τουρισμού
Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

Την ευθύνη για τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησηΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ
Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ.Ιωάννη Πατσιαούρα ως Αντιδήμαρχο του Δήμου
Μουζακίου
, με θητεία από 05102022 μέχρι 04102023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1
. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των
Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών Επίβλεψης έργων.

β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου Γραμματείας.

γ. Την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των προβλημάτων στάθμευσης.

δ. Την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ
Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ.Γεώργιο Φούντα ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Μουζακίου, με
θητεία από
05102022 μέχρι 04102023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.
Κατά τόπον Αντιδήμαρχο:
α) Την ευθύνη της
λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ιθώμης.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική
ενότητα Ιθώμης.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα Ιθώμης, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιθώμης.
ε) Τη συνεργασία
με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιθώμης

και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
2. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Την ευθύνη θεμάτων ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών χώρων

Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών

Την ευθύνη συντονισμού των μηχανημάτων του Δήμου

Την ευθύνη για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιία

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ
Ορίζει τη δημοτική σύμβουλο κ.Αποστολία Αγγελάκη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Μουζακίου, με θητεία από 5102022 μέχρι 04102023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.
κατά τόπον Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
Παμίσου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
Παμίσου.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπ
λισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Παμίσου σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Παμίσου.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας
Παμίσου και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο.
Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών ΚαθαριότηταςΦωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

την τέλεση γάμων

την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

τη λειτουργία των ΚΕΠ,

τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

την ευθύνη λειτουργίας του Ε.Ι.Ν. Μουζακίου.

την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:

τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμο