Θετικά εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων η Επιτροπή Ποιότηας ζωής για την δωρεά παραχώρηση στην Ε.Μ.Υ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), έκτασης 100,0 τμ (διαστάσεων 10χ10μ) σε τμήμα του δημοτικού αγρού 1211 αναδασμού Σοφάδων 1974, για να αναπτυχθεί σύστημα Μετεωρολογικού Σταθμού.

Με την έναρξη της παραχώρησης θα υπογραφεί πρωτόκολλο με πράξη που θα υπογραφεί και από τα δύο μέρη για περίοδο τουλάχιστο 10 ετών, από την ημερομηνία κατασκευής του σταθμού. Επίσης θα γίνει πράξη παράδοσης από την ΕΜΥ προς τον Δήμο, της έκτασης του υπάρχοντος σταθμού που υπολειτουργεί και βρίσκεται στον αγρό 708.

Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έχει ως εξής:
Ιστορικό – διαδικασίες :
Όπως γνωρίζετε στον αγρό 708 αναδασμού Σοφάδων 1974 έκτασης 2,0 στρεμμάτων, που
είναι δημοτικός με την αρ. 289/2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σοφάδων, είχαμε
παραχωρήσει στην ΕΜΥ το χώρο για την κατασκευή Ημιαυτόματου Στελεχωμένου
Μετεωρολογικού Σταθμού.
Ο σταθμός από τότε που κατασκευάστηκε, σήμερα χρήζει αντικατάστασης αρκετών
οργάνων του, καθώς υπολειτουργεί και επειδή η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά στα
συστήματα πρόβλεψης του καιρού με απαιτήσεις ρεύματος και νερού, εκτιμήθηκε ότι η λειτουργία του σταθμού θα πρέπει να είναι σε κατάλληλη θέση για να προσφέρει ακριβείς τιμές παρατηρήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπάρχον σταθμό δεν υπάρχει προμήθεια ρεύματος και γειτνιάζει με αγρό ιδιώτη ποτιστικό οπότε αρκετές φορές τα αποτελέσματα είναι αναξιόπιστα.
Οπότε πρέπει να γίνει άρση της παλιάς παραχώρησης και να επιστραφεί στο Δήμο, αφού ο νέος σταθμός θα γίνει σε άλλη θέση που θα περιγραφεί παρακάτω με νέα δωρεάν παραχώρηση.
Η Ε.Μ.Υ με έγγραφο της από 4-2-2022, επέλεξε την περιοχή μας για εγκατάσταση νέου
αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού. Από τις συναντήσεις που έγιναν και τέθηκαν οι
προδιαγραφές του χώρου που πρέπει να έχει, ώστε ο σταθμός να λειτουργεί συνεχώς χωρίς
προβλήματα και τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα για όλους τους εμπλεκόμενους και
ενδιαφερόμενους ο χώρος που επιλέχτηκε είναι ο εξής : μέρος του δημοτικού αγρού 1211
αναδασμού Σοφάδων 1974.
Τα ειδικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον αναφερόμενο χώρο προς παραχώρηση είναι :
– Έκταση 100,0 τμ (10χ10) το οποίο θα περιφραχτεί για την προστασία του σταθμού.
– Στίγμα της έκτασης φ=39,33754729 – λ=22,15446103 είτε σε ΕΓΣΑ’87 Χ=340796,0 –
Υ=4355574 και όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη.
– Τίτλος (παραχωρητήριο υπέρ του Δήμου Σοφάδων), αρ.23700/1-7-1978 για τον αγρό 1211
αναδασμού Σοφάδων 1974 συνολικής έκτασης 1.883.482,0 τμ (1.883,4 στρέμματα) και
μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Σοφάδων στον τόμο 55 και αριθμό 330 στις 10-2-1986.
– ΑΤΑΚ : 01132687646 για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και 01137049336 για τις χέρσες και
χορτολιβαδικές εκτάσεις.
– ΚΑΕΚ : έχει γίνει δήλωση από το Δήμο μας στο κτηματολόγιο και βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία ανάρτησης και ο σταθμός εντοπίζεται στο ΚΑΕΚ : 221332415001
– ΔΕΗ : 4-41581484 για τις ανάγκες προμήθειας ρεύματος αλλά και νερού από την αρδευτική
γεώτρηση (Υ-303 αγροτικό τιμολόγιο στο όνομα του Δήμου Σοφάδων)
– Πρέπει να ληφθεί μέριμνα, και να ειδοποιηθούν οι σχετικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε σε
μελλοντική αξιοποίηση του υπόλοιπου χώρου (που σήμερα είναι χέρσο), από αιτήματα για
καλλιέργεια, να αφαιρεθεί ικανή έκταση περιμετρικά της περίφραξης του σταθμού για την
προστασία των εξειδικευμένων οργάνων που διαθέτει. (προτείνονται 3 στρ τουλάχιστο καθώς ο
σταθμός θα αναπτυχθεί σε νότιο-ανατολικό υποτμήμα του αγρού που είναι το αρ.10=83,0 στρ.)
– Αναφέρεται ότι από την σχετική αλληλογραφία ότι οι φορείς που έχουν απαντήσει και
συμφωνούν με την εγκατάσταση του σταθμού είναι η εφορεία αρχαιοτήτων Καρδίτσας
(προϋπόθεση στις εργασίες κατασκευής να παρίσταται υπάλληλος της αρχαιολογίας), Υπηρεσία
Νεωτέρων Μνημείων (δεν έχει αντίρρηση για την εγκατάσταση του σταθμού), η Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (μη αρμόδιο αφού η έκταση ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο), η ΥΔΟΜ
Καρδίτσας (σε όλες τις περιοχές εκτός των Π.Ε.Π, επιτρέπονται εγκαταστάσεις ….
Μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων –
άρθρο 5 μεταβατικές διατάξεις).
– Ως δασική διερεύνηση η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΑΑ με αρ.1 ως περιοχή εντός εποικισμού και
δεν είναι περιοχή δασικού χαρακτήρα.
– Από το έγγραφο της Ε.Μ.Υ προκύπτει ότι η συμβολή του σταθμού είναι μεγάλη στον αγροτικό
κυρίως τομέα είτε στην πρόληψη είτε σε περιπτώσεις καταστροφών. Ο σταθμός με την
εγκατάσταση του θα θεωρείται πρότυπο για την περιοχή μας και λόγω των νέων συστημάτων
του, θα μπορεί να αναβαθμιστεί περαιτέρω και να συμβάλλει εκτός των άλλων και στο θέμα της
μετεωρολογικής υποστήριξης στον αγροτικό τομέα.
– Το νέο σύστημα θα διαθέτει πλήθος αισθητήρων συνεχούς ανίχνευσης και καταγραφής των
τοπικών δεδομένων με τους περισσότερους αισθητήρες να έχουν άμεσο ενδιαφέρον με την
αγροτική ανάπτυξη και ασφάλεια. Για παράδειγμα διαθέτει αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας
εδάφους και αέρα των οποίων τα δεδομένα είναι σημαντικά ειδικά σε περιπτώσεις υψηλών
θερμοκρασιών ή σε πολύ χαμηλές για παγετό. Οι αισθητήρες ακτινοβολίας και ειδικά ο
φωτοσυνθετικής, σχετίζονται με την ανάπτυξη καλλιεργειών. Ο αισθητήρας εξάτμισης μαζί με
τους αντίστοιχους του ανέμου και της θερμοκρασίας μας δίνουν τον δείκτη εξάτμισης και
συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Συνολικά οι αισθητήρες του συστήματος
ΠΑΜΣ θα είναι εξής : Ατμοσφαιρικής πίεσης – θερμοκρασίας – υγρασίας – Ανέμου – Ηλιοφάνειας
– έντασης ηλιακής ακτινοβολίας – έντασης φωτοσυνθετικής ακτινοβολίας – παρόντος καιρού –
θερμοκρασίας εδάφους σε διάφορα βάθη έως 1,0 μέτρο – βροχόμετρο και εξατμισήμετρο.
Ο Δήμος συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην εθνική Οικονομία.
2. Τις απόψεις , αντιρρήσεις των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 73 &75 του Ν. 3852/2010,