«Παράθυρο» για μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ στα αγροεφόδια, στα αγροτικά μηχανήματα, αλλά και στις πωλήσεις σύσπορου βάμβακος από τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια ανοίγει νέα κοινοτική οδηγία, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αλλαγές μπορούν να τεθούν σε ισχύ από το 2025, αφού πρώτα ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία (προθεσμία έως 1/1/2025) και υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης, για την ακρίβεια, στις προτεραιότητες πολιτικής της και στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Με τη δημοσίευση της οδηγίας (2022/542), η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα σε λιγότερο από τρία χρόνια από τώρα να καθιερώσει σε μόνιμη βάση μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, δηλαδή (με βάση τα σημερινά δεδομένα) 13% από 24% στα λιπάσματα και στα φυτοπροστατευτικά. Βέβαια, για τα λιπάσματα η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση του συντελεστή στο 6%.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»