Προχωρούν οι διαδικασίες για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων (Δήμων Αργιθέας, Λ. Πλαστήρα και Αγράφων)

Σύσταση Επιτροπής Καθοδήγησης (ΕΚ) και Ομάδας Συντονισμού

Στη σύσταση Επιτροπής Καθοδήγησης (ΕΚ) και Ομάδας Συντονισμού (ΟΣ) για τον συντονισμό του σχεδιασμού υλοποίησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων (Δήμων Αργιθέας, Λ. Πλαστήρα και Αγράφων) και εφαρμογής των έργων που δύνανται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, την απόφαση υπόγραφει ο Υφυπουργός Ιωάννης Τσακίρης. Σύμφωνα με αυτή, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων αποτελεί το εργαλείο ενός ολοκληρωμένου μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού  που αποσκοπεί στην ολιστική αντιμετώπιση των προκλήσεων και αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής σε συνέργεια με υφιστάμενες πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ο ρόλος της Επιτροπής Καθοδήγησης αφορά στο συντονισμό του σχεδιασμουύ, την παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής του προγράμματος καθώς και τυχόν απαραίτητες προσαρμογές που ενδεχομένως απαιτηθούν κατά την υλοποίηση, και
τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης και συνέργειας μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων.

Η ΕΚ αποτελείται από τους εκάστοτε:
1. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο.
2. Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ως μέλος.
3. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος.
4. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως μέλος.
5. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος.
6. Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος.
7. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, ως μέλος.
8. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, ως μέλος.
9. Δήμαρχο Αγράφων, ως μέλος.
10. Δήμαρχο Αργιθέας, ως μέλος.
11. Δήμαρχο Λίμνης Πλαστήρα, ως μέλος.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Ο ρόλος της Ομάδας Συντονισμού είναι η προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων προς την ΕΚ για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης έργων για συγχρηματοδότηση από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, την παρακολούθηση της πορεία ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων καθώς και
ο συντονισμός των αναγκαίων ενεργειών υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης των έργων.

Η Ομάδα Συντονισμού (ΟΣ) αποτελείται από:
– Ένα στέλεχος της Μονάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Στρατηγικών Εδαφικής Ανάπτυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4914/2022, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενό της, ως Συντονιστή.
– Ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4914/2022, με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενό της, ως μέλος.
– Έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, από κάθε Γενική Γραμματεία που συμμετέχει στην ΕΚ, ως μέλος.
– Ένα στέλεχος, με τον αναπληρωτή του, από κάθε μια από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», «ΠεΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και «ΠεΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», που υποδεικνύονται από τους Προϊσταμένους των ΕΥ, ως μέλος.
Την οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη της ΕΚ αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ).
Η ΕΥΣΠεΠ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα συντονίζει και υποστηρίζει την οριστικοποίηση της ΟΧΕ που θα υποβληθεί στα ΠεΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και θα ενημερώνει την ΕΚ για συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης από τα Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Παράλληλα θα ενημερώνει την ΕΚ όσον αφορά την πορεία των προσκλήσεων για την ένταξη των επιμέρους έργων καθώς και την πορεία ωρίμανσης και
υλοποίησης αυτών.