Στο Δημαρχείο Μουζακίου υπογράφτηκε σήμερα (Μ. Τετάρτη 12/4/2023), μεταξύ του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και του Αναδόχου, η σύμβαση για την εκτέλεση του μεγάλου έργου προϋπολογισμού 226.240 ευρώ, (από ΣΑΤΑ), για αναβάθμιση υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου. Το παρών έδωσε και η επιβλέπουσα μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ουρανία Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η σύμβαση φορά εργασίες που πρόκειται να αρχίσουν άμεσα στις Τοπικές Κοινότητες Αγναντερό, Ριζοβούνι, Κρανιά (Αγ. Ανάργυροι), Μαγούλα και Παλαιοχώρι. Σε κάθε χωριό θα υλοποιηθεί αυτοτελές έργο με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.
Οι παρεμβάσεις ανά Τοπική Κοινότητα έχουν ως εξής.
Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
Κατασκευή πεζοδρομίων προς το κέντρο αποκατάστασης «ΟΛΥΜΠΟΝ» καθώς και κατασκευή ασφαλτόστρωσης δίπλα στο χώρο του γηπέδου. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.
2. Προμήθεια δανείων – κατασκευή επιχωμάτων.
3. Κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης οδοστρώματος από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου πάχους δύο στρώσεων 0,10m.
4. Ασφαλτική προεπάλειψη.
5. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m.
6. Πλήρης κατασκευή πεζοδρομίου (κράσπεδα – ρείθρα – Πλακοστρώσεις με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.
7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
8. Κατασκευή οπλισμένου τοιχίου
9. Κατασκευή επιχώματος τεχνικού έργου.
10. Κατασκευή υπόβασης πάχους 0,10m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, οπλισμένη με δομικό πλέγμα STIV (S500s) οπής 0,15 m Χ 0,15.
11. Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα.
12. Κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.
13. Πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.
Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ
Κατασκευή αποχετεύσεων εντός του οικισμού της Τ.Κ. Κρανέας και μπροστά από την εκκλησία στον οικισμό των Αγ. Αναργύρων. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
2. Τοποθέτηση και εγκιβωτισμός σωλήνων αποχέτευσης,
3. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
4. Κατασκευή ραμπών στις εισόδους τον ιδιοκτησιών.
5. Πλακόστρωση χώρου στην είσοδο από Καρδίτσα με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.
Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Προβλέπεται να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, σε δύο δρόμους εντός των ορίων του οικισμού. Οι εργασίες είναι οι ακόλουθες:
1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.
2. Προμήθεια δανείων – κατασκευή επιχωμάτων.
3. Κατασκευή στρώσης υπόβασης και βάσης οδοστρώματος από θραυστά αδρανή υλικά συμπυκνωμένου πάχους δύο στρώσεων 0,1m.
4. Ασφαλτική προ επάλειψη της επιφάνειας που πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί
5. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m.
Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Κατασκευή αποχέτευσης στην είσοδο της Τ.Κ. από τη Μαγούλα. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Τοποθέτηση και εγκιβωτισμός σωλήνων αποχέτευσης,
2. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
Τ.Κ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Πλήρης κατασκευή πεζοδρομίων: α) στην είσοδο του οικισμού από Καρδίτσα. Β) στην έξοδο του οικισμού προς Τρίκαλα. Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Καθαίρεση του κατεστραμμένου από σκυρόδεμα πεζοδρόμιο.
2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
3. Κατασκευή επιχώματος τεχνικού έργου.
4. Κατασκευή υπόβασης πάχους 0,12m από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15, οπλισμένη με δομικό πλέγμα STIV (S500s) οπής 0,15 m Χ 0,15.
5. Τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα.
6. Κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20.
7. Πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες διαστάσεων 40x40cm, από σκυρόδεμα, χρώματος, σχεδίου που θα καθοριστούν από την υπηρεσία.
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η αναβάθμιση των υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμίσου είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που αποτελούσε βασικός στόχος της Δημοτικής Διοίκησής μας και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που γίνεται πράξη. Έπονται και άλλες μεγάλες παρεμβάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας το επόμενο διάστημα. Εξάλλου, ο κύκλος των ουσιαστικών έργων στην περιοχή συνεχώς διευρύνεται και αυτό οι δημότες το διαπιστώνουν κάθε μέρα που περνάει αφού η διαφορά του σήμερα με το παρελθόν, είναι πλέον ευδιάκριτη στις Τοπικές Κοινότητες. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά με ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, για να αλλάξουμε επίπεδο το Δήμο Μουζακίου και να τον κάνουμε πρότυπο δημιουργίας και ανάπτυξης».