Προς υπογραφή η σύμβαση του έργου για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Μουζακίου

Στην ανακήρυξη αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης παιδικών χαρών στο Δήμο Μουζακίου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή, εγκρίνοντας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων το πρακτικό ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών.

Ο οικονομικός φορέας που κηρύχθηκε ανάδοχος προσέφερε συνολική έκπτωση 16,65% και συνολική δαπάνη προσφοράς το ποσό των 203.338,86 ευρώ, καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.