Προσωρινός ανάδοχος για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Μουζακίου

Στην ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Mοναδικός διαγωνιζόμενος του έργου για το οποίο σας έχει ενημερώσει με παλαιότερα ρεπορτάζ ο Νέος Αγών, ήταν ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Ένωσης Εταιρειών «ΟΤΕ A.E. GLOBILED Μ.ΕΠΕ». Η οικονομική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 4.165.150,62€ πλέον Φ.Π.Α.

Η σύμβουλος κ. Ντούρβα Παρασκευή δήλωσε ότι «διαφωνεί με την έγκριση του πρακτικού 1 και 2 του διαγωνισμού και ζητά τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 106 του
ν. 4412/2016 διότι η οικονομική προσφορά είναι ασύμφορη από οικονομικής άποψης και αν συνεχιστεί η διαδικασία θα κινδυνέψουν τα οικονομικά του Δήμου δεσμεύοντας τα  ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου για τα επόμενα έτη έως το 2035. Όσον αφορά την επιτροπή διαγωνισμού που απαρτίζεται από υπαλλήλους του Δήμου θα έπρεπε να συνεργαστεί με τεχνικό σύμβουλο για την ανάλυση των τεχνικών δεδομένων της προσφοράς».