Πήρε ΦΕΚ η παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 (σεισμός Ελασσόνας).

Η απόφαση αφορά περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, καθώς και των Π.Ε. Λάρισας και Τρικάλων από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Την απόφαση υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
Με βάση αυτή, παρατείνεται κατά ένα (1) χρόνο η προβλεπόμενη στις με υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./6351/Α36/30.03.2021 (Β’ 1254, ΑΔΑ:Ω27Σ465ΧΘΞ-ΘΜΩ) και ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/13179/ Α36/28.09.2021 (Β’ 4503, ΑΔΑ:ΨΡΔ0465ΧΘΞ-ΒΚΛ) κοινές υπουργικές αποφάσεις χορήγηση επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες κατοικιών που επλήγησαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων
της  Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην περίπτωση που ο/η δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να του/της χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου του/της, μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμιών ή στην περίπτωση που προκύπτει ότι δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης  διακόπτεται αυτοδίκαια.

Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης η υποβολή:
– εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτροδότησης της πληγείσας κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος της πληγείσας κατοικίας που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου.
Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όταν η πληγείσα κατοικία, όπως  διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.
– Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) των φορολογικών ετών 2021 και 2022 και  επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/της δικαιούχου επιδότησης ενοικίου/ συγκατοίκησης.
– Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) των φορολογικών ετών 2021 και 2022 και  επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/της φιλοξενούντα/ουσας το/τη δικαιούχο επιδότησης συγκατοίκησης.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.