Στο νέο κτίριο θα λειτουργήσουν οι «Ορίζοντες», θα κατεδαφιστεί το παλιό πλίθινο

Οριακή προθεσμία 10 μηνών για το έργο

Τη χορήγηση προθεσμίας 10 μηνών έως 30-5-2023 για την κατασκευή του έργου που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Θεοδωρίδειου Κέντρου «Ορίζοντες» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Να θυμίσουμε όπως έχει γράψει σε παλαιότερα ρεπορτάζ ο Νέος Αγών (εδώ και εδώ), ότι ο «Ιανός» έφερε ανατροπές στον αρχικό σχεδιασμό για το σημαντικό έργο της επέκτασης και εκσυγχρονισμού του Κέντρου.

Πιο συγκεκριμένα, η παράταση σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, χαρακτηρίζεται «ως οριακή προθεσμία» 10 μηνών, δηλαδή το 1/3 των 30 μηνών που είναι το άθροισμα της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (24 μήνες) και της 1ης παράτασης (6 μήνες).

Σύμφωνα με το ιστορικό του έργου, όπως το περιγράφει η εισήγηση της Διευθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, η έναρξη των εργασιών καθυστέρησε κατά επτά μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης καθώς το παλαιό κτίριο βρισκόταν σε λειτουργία καθιστώντας αδύνατη την ανάπτυξη εργοταξίου στο χώρο και επομένως την εκτέλεση εργασιών.
Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την εκκένωση του παλαιού κτιρίου στις αρχές
Ιουνίου του 2020. Κατά το καιρικό φαινόμενο του ” ΙΑΝΟΥ ” τον Σεπτέμβριο του 2020, πλημμύρισε το υπόγειο και το ισόγειο του νέου κτιρίου, στο δε ισόγειο του παλαιού κτιρίου τα εισελθόντα νερά έφτασαν σε ύψος περίπου 60 εκατοστά, προκαλώντας ζημιές και επί
πλέον καθυστερήσεις.
Όταν στα τέλη Μαϊου του έτους 2021 επιχειρήθηκαν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις
στο υφιστάμενο κτίριο, όπως η δημιουργία εισόδων επικοινωνίας με το νέο κτίριο διαπιστώθηκε ότι εξαιτίας της πλημμύρας το δομικό υλικό (ωμόπλινθοι-πλιθιά), είχε
υγρανθεί και μαλακώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε η καθαίρεση γινόταν τελείως αβίαστα, σε
όλο το πάχος της τοιχοποίιας και σε ύψος πλέον του ενός μέτρου από το δάπεδο του
ισογείου. Το ίδιο φαινόμενο εντοπίστηκε και σε άλλα σημεία σε όλη την περίμετρο.

Το πρόβλημα δεν ήταν εμφανές λόγω της ύπαρξης σοβάδων εσωτερικά και εξωτερικά
της τοιχοποιίας και της υπάρχουσας εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψης).
Κατόπιν τούτου οι εργασίες παρέμβασης στο υφιστάμενο κτίριο διακόπηκαν έως ότου
αποφασιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος.
Στη συνέχεια η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος άρχισε να ερευνά τους τρόπους επίλυσης
του ανακύψαντος προβλήματος, ζητώντας την γνώμη και ιδιωτών μηχανικών με
ανάλογη εμπειρία.

Αυτό οδήγησε σε καθυστέρηση των εργασιών και στο νέο κτίριο καθότι η λειτουργία και
των δύο κτιρίων προβλεπόταν ενιαία ( χώροι δραστηριοτήτων ,δίκτυα ).
Λόγω των ανωτέρω, στις 29-9-2021 και εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας (29-
10-2021), με αίτησή του ο ανάδοχος, ζήτησε προθεσμία έως 30-4-2022 χωρίς δική του
υπαιτιότητα.
Με την 564/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, δόθηκε η παράταση έως στις 30-4-2022 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Για τους ίδιους λόγους και επειδή δεν υπήρχε οριστική άποψη από τον Δήμο Καρδίτσας
που είναι κύριος του έργου, ζητήθηκε εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο παράταση έως στι
30-7-2022 χωρίς υπαιτιότητά του.
Με την 179/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, δόθηκε παράταση έως στις 30-7-2022 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην διάρκεια του χρόνου των δύο παρατάσεων η Τεχνική Υπηρεσία εξέτασε τεχνικά όλες τις πιθανές λύσεις αποκατάστασης και επίλυσης των προβλημάτων στο παλαιό
κτίριο όπως :
α) Δυνατότητα επισκευής, η οποία λόγω της πολύ υψηλής δαπάνης εκτός του ότι ήταν
οικονομικά ασύμφορη (με κόστος αρκετά μεγαλύτερο της ανέγερσης αντίστιχου
κτίσματος) και τεχνικά αμφίβολη λόγω της καταστροφής των πλιθιών στη βάση του
κτιρίου, δεν εξασφάλιζε την απαιτούμενη στατική επάρκεια αλλά ακόμα και την χωρίς
κίνδυνο κατάρευσης διατήρηση του κελύφους.

Επομένως η κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου κρίθηκε ως η μόνη λύση τεχνικά και
οικονομικά.
β) Δυνατότητα ανέγερσης νέου κτίσματος, απορρίφθηκε λόγω της άρνησης του αναδόχου να συνάψει συμπληρωματική σύμβαση.
Κατόπιν των παραπάνω ο Δήμος Καρδίτσας κατέληξε στην κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου και την λειτουργία της δομής στο νέο κτίριο αφού γίνουν μικρές κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

Για την υλοποίηση των ως άνω απαιτούνται αναθεωρήσεις των μέχρι τώρα
αδειοδοτήσεων και τροποποιήσεις μελετών.