Περίπου 2.260 αιτήσεις από το Ν. Καρδίτσας που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας φαίνεται ότι εντάσσονται στη νέα προκήρυξη του προγράμματος της Απονιτροποίησης.Πρόκειται για αριθμό διπλάσιο από εκείνο της προηγούμενης πρόσκλησης.

Πιο αναλυτικά, τοΥπΑΑΤ προχώρησε στην ανάρτηση του προσωρινούπίνακα της πρόσκλησης
και σύμφωνα με πληροφορίες του «Νέου Αγώνα» ο προϋπολογισμός καλύπτεισχεδόν το σύνολο των αιτήσεων και συγκεκριμένα 2.261 (μένουν εκτός μόλις 3-4). Μάλιστα η ελάχιστη έκταση με την οποία φαίνεται να γίνεται ένταξηστο πρόγραμμα είναι 3,2 στρέμματα. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα της απονιτροποίησης είχαν
ενταχθεί 1.014 δικαιούχοι.

Για την ανάρτηση τουπροσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων 2ης και 3ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022 ενημέρωσε τοΥπΑΑΤ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»