Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./20875/Α325/04.10.2023 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών:

1. Προστίθεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» η παρακάτω παράγραφος:

«1.6 Η αρμόδια Υπηρεσία, για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων από τις πλημμύρες του θέματος, δύναται να λάβει υπόψη τα δελτία αυτοψιών που συντάχθηκαν από τους μηχανικούς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.».

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3.3 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ», ως εξής:

«3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 80% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 20% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα, στους/στις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (α) της υποπερίπτωσης 6.1.1 της παραγράφου 6.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ», όπου η Σ.Σ. συνίσταται εξ ολοκλήρου (100%) από Δωρεάν Κρατική Αρωγή.».

3. Αντικαθίσταται το εδάφιο (α) της υποπερίπτωσης 6.1.1 της παραγράφου 6.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ», ως εξής:

«α) Για κατοικίες και βοηθητικούς χώρους κατοικίας (χώροι υγιεινής και μαγειρεία) που βρίσκονται εντός του κτηρίου ή και εκτός αλλά εντός του οικοπέδου, το ποσό των:
i) 60 € ανά τ.μ., για όσες έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες από την πλημμύρα και η οικοσκευή έχει υποστεί μικρές ζημιές «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α» ή μεσαίες ζημιές «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β», (ύψος στάθμης νερού έως και 40 εκ.), σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
ii) 100 € ανά τ.μ., για όσες έχουν υποστεί ελαφρές βλάβες από την πλημμύρα και η οικοσκευή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ», (ύψος στάθμης νερού μεγαλύτερο των 41 εκ.), σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
iii) 150 € ανά τ.μ., για όσες έχουν χαρακτηριστεί από μηχανικούς της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση «ΚΙΤΡΙΝΟ», λόγω των εκτεταμένων βλαβών σε μη φέροντα στοιχεία από την πλημμύρα (ολική καταστροφή κουφωμάτων, Η/Μ κ.λπ.), με την προϋπόθεση υποβολής από τον ιδιοκτήτη βεβαίωσης μηχανικού περί μη διαπίστωσης βλαβών στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.».

4. Προστίθεται στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» νέα παράγραφος ως εξής: «6.7 Ο δικαιούχος της Σ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (αποδείξεις/τιμολόγια προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών) του κόστους επισκευής.
Σε περίπτωση που από τα εν λόγω έγγραφα προκύπτει ότι το πραγματικό κόστος επισκευής της ζημίας υπολείπεται της Σ.Σ., περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί.».

5. Προστίθεται στο τέλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 8 «ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ», νέα παράγραφος, ως εξής: «8.5 Στην περίπτωση κτηρίου για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια επισκευής από προγενέστερη πλημμύρα, έχει χορηγηθεί η 1η δόση, και ο ιδιοκτήτης υπέβαλε εμπρόθεσμα και πριν την ημέρα εκδήλωσης πλημμύρας του θέματος, αίτηση για χορήγηση της 2ης δόσης και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών, χορηγείται στο δικαιούχο το ποσό της 2ης δόσης, καθώς και η βεβαίωση περαίωσης εργασιών.»