Για τους αιτούντες εθνικό απόθεμα νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατανομή δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα θα γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις της χρονιάς που υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης στο αντίστοιχο καθεστώς, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση.

Αυτό σημαίνει ότι οι Νέοι Γεωργοί που θα αιτούνται ή έχουν αιτηθεί Εθνικό Απόθεμα θα λάβουν δικαιώματα με βάση τα αγροτεμάχια που δήλωσαν κατά το έτος αίτησης στο Μέτρο 6.1, δηλαδή το 2021 για την 3η προκήρυξη. Παράλληλα η τροποποιητική θέτει και το πλαίσιο μεταβίβασης δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος μεταξύ μελών συλλογικών σχημάτων.

Αναλυτικότερα:

Άρθρο 1

1. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 1930/81861/ 22.7.2015 (Β’ 1691) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1180/294523/22.10.2021 (Β’ 4941) υπουργική απόφαση, προστίθενται παρ. 8 σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα σε μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, Οργανώσεων ή Ομάδων Παραγωγών και παρ. 9 σχετικά με τους αιτούντες εθνικό απόθεμα νέους γεωργούς, ως εξής:

«8. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα από μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης ή Ομάδας Παραγωγών σε μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης ή Ομάδας Παραγωγών μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον δεν υπήρξε τεχνητή δημιουργία προϋποθέσεων απόκτησης δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 της παρούσας.

9. Για τους αιτούντες εθνικό απόθεμα νέους γεωργούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η κατανομή δικαιωμάτων γίνεται με βάση τις προϋποθέσεις της χρονιάς που υποβλήθηκε η αίτηση ένταξης στο αντίστοιχο καθεστώς».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.