Στο «Τρίτσης» η κατασκευή ενιαίου ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου στο Δήμο Σοφάδων

Την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου κατασκευής ενιαίου ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου και Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Δήμο Σοφάδων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Το έργο, όπως καταγράφει ο Νέος Αγών περιλαμβάνει δύο υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Μελέτη ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνάσιου λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ειδικού εργαστήριου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στο Δήμο Σοφάδων», προϋπολογισμού 876.256,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ανέγερση ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνάσιου λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) και ειδικού εργαστήριου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στο Δήμο Σοφάδων», προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η Πράξη αφορά σε αυτή τη φάση (Στάδιο Α’) την εκπόνηση των μελετών για την ωρίμανση του έργου ανέγερσης ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου λυκείου και ειδικού εργαστηρίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Δήμο Σοφάδων. Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες ωρίμανσης (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) θα υποβληθεί τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου με την προσθήκη του αντίστοιχου υποέργου (ΥΠΟΕΡΓΟ 2).
Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συν ομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του  Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.