Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Καρδίτσας

Στη συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας προχώρησε ο Δήμος Καρδίτσας.
Το Όργανο αποτελείται από τους εξής:

1.Τον κ. Βασίλειο Τσιάκο, Δήμαρχο του Δήμου Καρδίτσας , ως Πρόεδρο.
2.Τους Δημοτικούς Συμβούλους που ορίστηκαν με την αριθμ. 186/2021 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου:
-Σωτήριο Αντωνίου , Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, με
αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Σβερώνη Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας (Δημοτικοί Σύμβουλοι πλειοψηφίας).
Κωνσταντίνο Ζυγογιάννη με αναπληρωτή του τον Φώτιο Παπαδημητρίου (Δημοτικοί
Σύμβουλοι μειοψηφίας).
3.Ειδικευμένο στέλεχος πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και
συγκεκριμένα τον εκάστοτε προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
4.Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής Καρδίτσας
5.Τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καρδίτσας .
6.Τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας.
7.Τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας .
8.Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας .
9.Τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου Καρδίτσας ή τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Συντονισμού
και Επιθεώρησης δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
10.Τους Εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
Γραμματέας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) ορίζεται η
υπάλληλος του Δήμου κ. Ελένη Νταβανά με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου κ. Μαρία
Νταφοπούλου.