Πολύτιμες ποσότητες υδάτων από τον ποταμό Κερασιώτη, που θα συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του ταμιευτήρα Ταυρωπού, χάνονται εξαιτίας ελλιπών εργασιών καθαρισμού από φερτά υλικά στο χώρο του υδροηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ που γίνεται η εκτροπή.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα