Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών στο Ν. Καρδίτσας από το σεισμό της 3ης Μαρτίου

Σε συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών του Νομού Καρδίτσας και στη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου, προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφει ο «Νέος Αγών» σε ότι αφορά το Νομό Καρδίτσας οι περιοχές που οριοθετούνται είναι οι εξής:
*Δήμος Αργιθέας:
-Κοινότητες Ανθηρού και Καρυάς της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας
*Δήμος Μουζακίου:
– Κοινότητες Πύργου Ιθώμης και Χάρματος της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης
-Κοινότητες Μουζακίου, Γελάνθης και Μαγουλίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου
-Όλη η Δημοτική Ενότητα Παμίσου
*Δήμος Παλαμά
* Δήμος Σοφάδων: Κοινότητα Σοφάδων της Δημοτικής Ενότητας Σοφάδων
Σύμφωνα με την απόφαση:
-Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή ο/η διαχειριστής/-τρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας)κτιρίου, που έχει πληγεί από τον σεισμό της 3ηςΜαρτίου 2021,εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. Οι φωτογραφίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας.
-Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ψιλός κύριος, επικαρπωτής ή ο/η έχων/-ουσα την πλήρη κυριότητα) ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/-τριες (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τον σεισμό του θέματος, προκειμένου νακαθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (ΣΣ) για:
i)ανακατασκευή, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ) ή της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε κατεδαφιστέο
ii) επισκευή,θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής εντός προθεσμίας:
●είτε δέκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφαση ςστην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
●είτε ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της Έκθεσης Αυτοψίας με την οποία το κτίριο χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμο (η οποία εκδόθηκε βάσει της προαναφερόμενης παραγράφου 2.1)Εντός των ίδιων προθεσμιών δύναται να κατατεθεί και αίτηση για έκδοση Άδειας Επισκευής χωρίς χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής. Οι προαναφερόμενες προθεσμίες δύνανται να παραταθούν με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη.
Αναλυτικά η απόφαση