«Πράσινο φως» άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο Λ. Πλαστήρα στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για τη χορήγηση δανείου με σκοπό την εκτέλεση του έργου κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς εκτός λεκάνης απορροής της λίμνης Πλαστήρα. Συγκεκριμένα πρόκειται για δάνειο ύψους 9.419.130,74 ευρώ, χορηγούμενο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά ποσοστά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 25% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το έργο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκε στο Ει- δικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα