Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο Δήμος Παλαμά για την τυπική πλέον παραλαβή του έργου αποχέτευσης που αφορά το δίκτυο των αστικών λυμάτων στην πόλη του Παλαμά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε την αρμόδια επιτροπή που θα μεριμνήσει για την
προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου και θα υποβάλλει στο Δήμο Παλαμά το αντίστοιχο Πρωτόκολλο.
Το δίκτυο που πρακτικά έχει ολοκληρωθεί και χρησιμοποιείται εδώ και περίπου ένα οκτάμηνο, επιλύει το πρόβλημα συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων του οικισμού του Παλαμά. Πρόκειται για τη β’ φάση του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Παλαμά»
προϋπολογισμού περίπου 2,4 εκ ευρώ το οποίο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.